สมาคมผู้ผลิตและประกอบการตู้น้ำมันอัตโนมัติ ได้ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๕๔ โดยมีผู้ร่วมก่อตั้ง ๓ ท่าน คือ
คุณ สมเกียตริ พันระวงษ์( นายกสมาคม )
คุณ สกล สัจเดว ( รองนายกสมาคม )
คุณมนัสชัย เนระภู( รองนายกสมาคม )

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ประกอบการและผู้บริโภคที่ใช้เครื่องชนิดนี้ได้มั่นใจในการผลิต และบริการหลังการขาย และความถูกต้องตามกฎหมายประเทศไทยกำหนด ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบกิจการหลายรายที่เข้ามาสู่ธุระกิจนี้ แต่ไม่ได้มีการดูแลหลังการขาย และคุณภาพสินค้าที่ดี จึงทำให้เกิด สมาคมแห่งนี้ขึ้นมา สมาชิกที่ร่วมสมาคมต้องคำนึงถึงการบริการหลังการขาย และ คุณภาพสินค้าเป็นสำคัญ สมาคมเป็นสื่อกลางระหว่างหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับธุระกิจนี้ เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารสำคัญไปยังลูกค้า และบริษัทต่างๆที่เป็นสมาชิกสมาคม

ท่านผู้ประกอบการสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทที่ได้ร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมนั้นได้ผ่านการพิจรณาในเรื่องคุณภาพสินค้าของแต่ละบริษัทสมาชิก และที่สำคัญต้องถูกต้องตามกฎหมายของแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้องหลักๆ คือ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา = เป็นผู้ให้อนุญาติเรื่องอนุสิทธิบัตร ปกกันการลอกเลียนแบบทางความคิด
สำนักช่างตวงวัด (กระทรวงพาณิชย์) = ควบคุมดูแลเรื่องการขายน้ำมันจากเครื่องเติมน้ำมัน ให้ได้ปริมาณที่ถูกต้อง
กรมธุรกิจพลังงาน =

ดูแลควบคุมเรื่องมาตรฐานการผลิตเพื่อให้ปลอดภัยต่อผู้ประกอบการ และ ผู้ใช้บริการจากเครื่อง 

ท่านสามารถรับข่าวสารจากสมาคม หรือ บริษัทต่างๆที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคม ได้ในหน้ากิจกรรมของเว็บนี้ต่อไป


สมาคมผู้ผลิตและประกอบการตู้น้ำมันอัตโนมัติยังมีนโยบายเกี่ยวกับสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นไปในภาคส่วนของการช่วยเหลือต่างๆ เช่น ภัยธรรมชาติน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาปี๒๕๕๔ และเหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา ทางสมาคมได้ร่วมกับหน่วยงานราชการในการบริจาคสิ่งของให้ตามพื้นที่จำเป็น และต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในสมาคมเป็นอย่างดี

ทางสมาคมจะยังคงยืนหยัดช่วยเหลือสังคมต่อไป และพร้อมจะทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานทั้งราชการ และเอกชน

ด้วยว่าปัจจุบันธุระกิจเครื่องเติมน้ำมันอัตโนมัติได้เริ่มขยายมากขึ้น สาเหตุมากจากปัจจัยราคาน้ำมันในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น และความต้องการพลังงานน้ำมันเพื่อใช้ในการเดินทางมากขึ้น ทำให้ผู้บริโภครายย่อยที่อยู่นอกเมืองหรือไม่สะดวกในการเดินทางไปเติมน้ำมันที่อยู่ไกลได้ จึงทำให้ธุระกิจเครื่องเติมน้ำมันได้เริ่มเกิดขึ้น

ย้อนกลับไปเมื่อปี ๒๕๔๘ ได้เริ่มมีผู้คิดค้นเครื่องเติมน้ำมันเข้าสู่ตลาด ซึ่งในขณะนั้น ราคาน้ำมันเริ่มสูงขึ้น และเครื่องชนิดนี้ได้เข้ามาตอบโจทย์ของการเติมน้ำมันในจำนวนเงินที่ไม่ถึง ๑๐ บาทได้ จึงกลายเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้หลายคนถามหาเครื่องชนิดนี้กันมาก

และเมื่อเริ่มได้รับความนิยมก็แน่นอนว่าต้องมีหลายบริษัทเข้ามาสู่ตลาดนี้ และก็ได้เริ่มมีการจดอนุสิทธิบัตรเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ สมาคมจึงได้เริ่มก่อตั้งโดยความคิดของบุคคลที่ได้รับอนุสิทธิบัตรในแต่ละรูปแบบมารวมกันเพื่อป้องกันผู้บริโภคที่ซื้อเครื่องไปโดยไม่ได้เห็นว่าบริษัทนั้นๆได้มีอนุสิทธิบัตรหรือไม่ และอีกทั้งยังเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเอาเปรียบของบุคคลซึ่งอ้างว่าเครื่องที่เขาผลิตได้รับอนุญาติต่างๆ โดยไม่ได้มีเอกสารมายืนยันให้ผูซื้อเครื่องได้เห็นหรือรับทราบ

หากท่านต้องข้อมูลเพิ่มเติมหรือร้องเรียนสามารถกรอกข้อมูล และทางสมาคมจะนำเรื่องร้องเรียนไปดำเนินการต่อไป ด้วยความขอบคุณอย่างสูง

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2011
จัดสร้างโดย Kiss